www.educaplay.sk - obchod pre deti a materské školy

Nákupný košík
0 ks / 0,00 €
Bezplatná linka: 0800 606 500 dovoláte sa v pracovných dňoch od 8,00 - 15,00 hod.KONTAKT

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Educaplay, s.r.o., so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44889780, IČ DPH: SK2022875492, Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51642/L   (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „Obchodné podmienky“).

Kontaktné údaje predávajúceho, hlavná prevádzka a korešpondencia:

EDUCAPLAY, s.r.o.

Daxnerova 9
010 01 Žilina
educaplay@educaplay.sk
041/ 555 59 01
Bez.tel.linka 0800 606 50
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
fax č. 041/763 21 39

www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Ďalšie kontaktné údaje na firmu sú uvedené v sekcií kontakty.

Kupujúci - je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

SPOTREBITEĽ - FO (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

PODNIKATEĽ - PO (právnická osoba) - je: - osoba zapísaná v obchodnom registri, - osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; - osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; - osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely OP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo IČO, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v OP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi OP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorým môže byť: fyzická osoba alebo právnická osoba, Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala  tovar na stránkach www.educaplay.sk. Kupujúci musí v objednávke, alebo pri registrácii presne a pravdivo uviesť všetky potrebné údaje. (ďalej len „kupujúci“).

1.3. Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, fax, cez telefón alebo elektronická pošta (ďalej len „zásielkový predaj“ alebo „zmluva uzavieraná na diaľku“).

1.4. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

1.5. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Orientačná dostupnosť tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.educaplay.sk

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je e-mailová správa kupujúceho adresovaná predávajúcemu a/alebo kupujúcim vyplnený a odoslaný formulára na internetovej stránke predávajúceho a/ alebo telefonická objednávka kupujúceho predávajúcemu a/alebo list kupujúceho adresovaný predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2. Objednávka musí obsahovať:

 identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba)

 typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru

 spôsob dodania tovaru

 kontaktné údaje kupujúceho (napr. telefónne číslo, fax, e-mail)

2.3.  Po odoslaní objednávky Vám bude doručené na Vašu emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii alebo pri objednávke automatické potvrdenie objednávky. Pokiaľ Vám tento email nebude doručený, skontrolujte prosím, či ste pri registrácii zadali správnu emailovú adresu, údaje v registrácii môžete meniť po prihlásení kliknutím na Vaše prihlasovacie meno. Ak je Vaša emailová adresa správna a aj napriek tomu Vám automatické potvrdenie objednávky nebolo doručené, kontaktujte nás prosím, na educaplay@educaplay.sk, alebo na bezplatnom tel.č.: 0800 606 500.

 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru. 

2.4. Predávajúci je viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú uvedené s DPH. Cena za dopravu a úhradu tovaru sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.5 Pri zásielkovom predaji bude po odoslaní objednávky automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade potreby budú doplnené všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

2.6. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho dôjde kupujúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho je e-mailové potvrdenie predávajúceho adresované kupujúcemu, z ktorého možno vyvodiť súhlas predávajúceho s objednávkou. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Všetky zaslané objednávky Vám potvrdíme najneskôr do 48 hodín elektronickou poštou.

2.7.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje:

údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO)

opis tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy

údaje o cene tovaru

údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a

údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho

údaje o platobných podmienkach

2.8. Pred odoslaním záväzného akceptovania objednávky predávajúcim môže kupujúci doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu educaplay@educaplay.sk.  predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba), svoje kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, fax, e-mail), číslo objednávky a typ, špecifikáciu a počet kusov objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny:

- štátne inštitúcie (napr. základné školy, materské školy) na faktúru so splatnosťou 14 dní;

- súkromný sektor na dobierku v prípade zaslania objednaného tovaru na dobierku, uhradí zákazník kúpnu cenu za tovar a cenu za prepravu tovaru alebo poštovné v hotovosti pri prevzatí tovaru. Pri požiadavke kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny za tovar bankovým prevodom, vystaví predávajúci zálohovú faktúru a kupujúceho vyzve k jej uhradeniu bankovým prevodom. V realizácii objednávky zákazníka bude predávajúci v prípade požiadavky zálohovej platby pokračovať až v okamihu pripísania finančnej čiastky uvedenej v zálohovej faktúre na účet predávajúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpiť od zmluvy môžu zo zákona len spotrebitelia, teda fyzické osoby, ktoré získajú tovar pre svoje vlastné potreby. Len za istých okolností sa môže na spotrebiteľa pozerať ako na fyzickú osobu - podnikateľa, prípadne všeobecne prospešnú spoločnosť alebo nadáciu. Klasická právnická osoba, teda firma, nárok na vrátenie tovaru nemá.
Spotrebiteľom môže byť iba človek (fyzická osoba), ktorý s podnikateľom uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. Takáto spoločnosť s ručením obmedzeným (právnická osoba) teda spotrebiteľom byť za žiadnych okolností nemôže.
Uvedenie identifikačného čísla osoby (IČO), daňového identifikačného čísla (DIČ), miesta podnikania ako fakturačná adresy na objednávke či v zmluve naznačuje predávajúcemu, že sa nejedná so spotrebiteľom, ale s podnikateľom.

• Fyzická osoba, nepodnikateľ - daňový doklad neobsahuje IČ kupujúceho
• Fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba - daňový doklad obsahuje IČ kupujúceho

4.1. Platnosť kúpnej zmluvy zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

4.2. Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

4.3. Obidve zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou platnosť kúpnej zmluvy k obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu, ak kúpna zmluva alebo jej dodatok neustanovujú inak.

4.4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov, tieto Obchodné podmienky alebo Reklamačný poriadok spoločnosti EDUCAPLAY, s.r.o..

4.5. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a takisto zmluvy uzavieranej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa zákona č. 102/2014 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky a presnú špecifikáciu tovaru. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodol na inom spôsobe vrátenia platieb. V takom prípade uvedie kupujúci aj potrebné náležitosti spojené s preferovaným spôsobom vrátenie platby (napr. číslo bankového účtu, resp. poštovú adresu a pod.) Zároveň, ak je to možné, je kupujúci povinný spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar zabalený podľa možnosti v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, a to návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení na adresu Educaplay, s.r.o. Daxnerova 9, 010 01 Žilina. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. V prípade zaslania vráteného tovaru na dobierku spoločnosť Educaplay tovar neprevezme.

4.6. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.

4.7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa –dodávka  na mieru  spotrebiteľa,

predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky s predinštalovaným softwarom), ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas s licenčnými podmienkami,

poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa Obchodných podmienok,

4.8. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku sa zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby predtým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci neépreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

4.10. Ak predávajúci nesplní zmluvu uzavieranú na diaľku, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

4.11. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

4.12. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

4.13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, cene, akosti alebo množstve. Ak kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

5.1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

5.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

6.1.Kupujúci je povinný:

  •  prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
  •  zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru


6.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7. Dodacie podmienky

7.1.Tovar je predávaný podľa špecifikácie a označenia umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

7.2. Dodacia doba na tovar je 1-8 týždňov. Kupujúci má v prípade predĺženia tejto  lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Svoj súhlas s dodacou lehotou dlhšou ako 30 dní vyjadríte zaškrtnutím políčka pri odoslaní objednávky. Tovar je dodávaný v montovanom alebo demontovanom stave, určený k samostatnej montáži. V súlade s ustanovením § 614 ods. 2) Občianskeho zákonníka v platnom znení bude kupujúci informovaný pri tovaroch s dodacou lehotou dlhšou ako 30 dní. Pokiaľ by sa dodacia doba predĺžila, bude kupujúci včas o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o dodatočnej lehote v zmysle § 614 Občianskeho zákonníka. Ak si kupujúci objedná väčšie množstvo tovarov budú mu dodané v jednej zásielke pričom ich dodacia doba bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou dobou.

V prípade špeciálnej objednávky sa pri tovaroch zhotovených podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, resp. tovaroch určených osobitne pre jedného spotrebiteľa  stanovuje individuálna dodacia lehota, o ktorej je kupujúci vopred informovaný, a ktorá musí byť odsúhlasená (mailom) kupujúcim. Pri platbe vopred, expedujeme tovar až po pripísaní peňazí za tovar na náš účet. Pokiaľ by sa dodacia doba predĺžila, bude kupujúci včas o  tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o dodatočnej lehote v zmysle § 614 Občianskeho zákonníka. Ak si kupujúci objedná väčšie množstvo tovarov budú mu dodané v jednej zásielke pričom ich dodacia doba bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou dobou.

V prípade, že nevieme dodať všetok objednaný tovar naraz, budete písomne informovaný v dolnej časti faktúry o tom, že Vami objednaný tovar dodáme neskôr alebo je pre veľký záujem vypredaný. Náklady na poštovné účtujeme len raz.

7.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.

7.4. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar v mieste podľa bodu 6.3. Obchodných podmienok. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 1 euro za každý deň uskladnenia.

7.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto podľa bodu 6.3. Obchodných podmienok, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode  6.4. týchto Obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v bode 6.3. Obchodných podmienok a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

7.6. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci spolu s dopravcom povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

7.7. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou stým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle týchto obchodných podmienok v lehote  15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom. 

7.8. Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. V prípade ak výrobca vyžaduje záručný list pre uplatnenie reklamácie v servisnom stredisku, je súčasťou originálneho balenia výrobku aj samostaný záručný list.

8. Kúpna cena

8.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

8.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

8.3. Kupujúci (súkromný sektor) je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Kupujúci (štátne inštitúcie) podľa splatnosti faktúry

8.4. Náklady spojené s inštaláciou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť ak kúpna zmluva neustanovuje inak.

8.5. V prípade kurzových zmien voči EUR o viac ako 5% si vyhradzujeme právo upraviť ceny u niektorých produktov.
 
8.6. V prípade neúmerného nárastu nákupnej ceny počas doby platnosti aktuálneho katalógu, si vyhradzujeme právo upraviť cenu niektorých produktov. Aktuálne platné ceny sú vždy uvedené na našej stránke www.educaplay.sk

9. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

9.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

10. Zodpovednosť za vady

10.1. Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená vedieť.

10.2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.

10.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim, záruka sa nevzťahuje na opotrebovaní veci.

10.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v 24 mesačnej záručnej dobe (záruka). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie užívaním alebo spotrebovaním veci (napr. batérie, tonery, a pod.). Záruka sa tiež nevzťahuje na odlišnosti, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.

10.5. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a, ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti za vady do konca záručnej doby tovaru

b, pri mechanickom poškodení tovaru spôsobenom kupujúcim

c, vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

d, spôsobené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím

e, spôsobené poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike

f, vzniknuté poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g, vzniknuté poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

h, spôsobené neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

i, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby 

j, vady, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.


10.6. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

10.7. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

10.8. V prípade, ak v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame je výrobcom poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku podľa podmienok stanovených pre túto rozšírenú záruku.

10.9. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim

10.10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

10.11. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

10.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

10.14. Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.

10.15. Za väčší počet vád veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

10.16. Oprávnenie kupujúceho na uplatenenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 9.10. týchto reklamačných a obchodným podmienok a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadne opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

10.17. Kupujúci má právo na výmenu vadnej veci len za takú vec, ktorá je značkou, typom, prevedením a pod. zhodná s pôvodne odovzdanou vecou.

10.18. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.19. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.

10.20. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

10.21. Právo zo zodpovednosti za vady môže u predávajúceho uplatňovať kupujúci, alebo vlastník veci.

10.22. Právo zo zodpovednosti za vady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby.

10.23. Ak je právo zo zodpovednosti za vady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval vady, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva.

10.24. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10.25. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

10.26. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

10.27. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10.28. Postup v prípade objednaného tovaru objednávateľom a jeho vrátenie: 

       Ojednaný tovar, ktorý si vyžaduje montáž (nábytok, interiérové vybavenie, ihriskové elementy a pod.) je možné vrátiť iba v prípade, že spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru a je povinný uhradiť náklady na opravu a uvedenie do pôvodného stavu, resp. hodnotu zníženia ceny tovaru.

Tovar možné vrátiť max do 14 dní.

Ak Vám bol tovar dodaný službou rozvoz našou spoločnosťou, môžete v ten istý deň na vrátenie tovaru využiť bezplatne túto službu. 

Nesprávne objednaný tovar objednávateľom, predstavuje:

  1. Rozmerovo nevyhovujúci nábytok, interiérové vybavenie, ihriskové elementy a pod.
  2. Nesúlad rozmerov vzájomne súvisiacich nábytkových elementov, napr. typ skriniek, typ dvierok, zásuviek, poličiek a pod.
  3. Nesúlad rozmerov vzájomne súvisiacich elementov z iných nábytkových kategórií, napr. paplóny, vankúše a obliečky k nim a pod.
  4. Nevyhovujúca priestorová orientácia nábytku, interiérového vybavenia
  5. Farebné prevedenie – tovar objednaný objednávateľom omylom v inej farbe.
10.29. V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.30. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 
10.31.  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Predávajúci spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho(v prípade že sa jedná o fyzickú osobu), a to meno, priezvisko, adresa, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci, a/alebo na vybavenie žiadosti kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy súvisiacich s tovarmi a službami predávajúceho, a pre plnenie povinností predávajúceho uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade že kupujúcim je  právnická osoba alebo živnostník  poskytne predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11.2. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách predávajúceho (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak kupujúci ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne predávajúcemu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely - zasielanie newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje kupujúci na dobu 5 rokov.

11.3. Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe s uvedeným online odkazom na objednávku. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo mailom.

11.4. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu alebo ich priamo aktualizovať vo svojom používateľskom účte.

11.5. Zasielanie newslettra môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od predávajúceho, zaslaním emailu predávajúcemu.

11.6. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

11.7. Ochrana osobných sa spravuje Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má kupujúci zároveň  právo na prístup k svojim osobným údajom,  právo na opravu nesprávnych osobných údajov,  právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,  právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu,  právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

11.8. V prípade, že si u predávajúceho uplatňuje kupujúci niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti kupujúceho nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má predávajúci oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si predávajúci právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

11.9. Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

11.10. Predávajúci vyhlasuje, že že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

11.11. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovak Parcel Service, s.r.o ( UPS ), so sídlom Budimir 368, 044 43 Budimir, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odiel: Sro, Vložka č. 33215/B
TOPTRANS, a.s, so sídlom Hraničná 689/22, 058 01 Poprad, IČO: 36703923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odiel: Sa, Vložka č. 10363/N
SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45497855, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bynská Bystrica, Odiel: Sro, Vložka č. 17990/S
bart.sk s.r.o., so sídlom Pollova 54, 040 01 Košice, IČO: 36593966
Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. (prevádkovateľ internetovej stránky www.heureka.sk), so sídlom Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 – Karlín Česká Republika, IČO: 02387727, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe 
NOMIland s.r.o., so sídlom Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36 174 319, zapísaná v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 9421/V 

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke www.nomiland.sk v časti "Môj účet". 

Prevádzkovateľ internetových stránok www.nomiland.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane.

11.12. Pri spracovaní osobných údajov kupujúceho na marketingové účely sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, a to najmä poskytovateľovi marketingových služieb. Osobné údaje kupujúceho môžu byť týmito poskytovateľmi služieb predávajúceho použité výhradne na účel, na ktorý kupujúci udelil predávajúcemu súhlas.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

12.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

12.3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Nad našim internetovým obchodom dohliada Slovenská obchodná inšpekcia Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

Newsletter

Novinky a akcie pohodlne na Váš e-mail.Odhlásiť sa